Karty kredytowe obsługiwane są przez kanał płatności PayPal.
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »

Ważne! - Przelewy poza systemem płatności na stronie.
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »

Fan-page serwisu AstroElliottSurfing na FB!!!
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Z ostatniej chwili

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS ASTROELLIOTTSURFING.

 

Słownik

Usługodawca: Serwis Astroelliottsurfing, prowadzony przez firmę Astroelliott Ltd., 5 London Road, London SW179JR, company number: 09020262

Usługobiorca: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi Pomoc prawna on-line i/lub usługi Newsletter.

Strony: Usługodawca i Usługobiorca.

Konsument: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Umowa: umowa zakupu analiz technicznych on-line, wybranych rynków finansowych, zgodnie z dostępnymi pakietami usług, oferowanych przez Usługodawcę.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Analizy i publikacje zamieszczane w przez Usługodawcę są tworzone w dobrej wierze i zgodnie z najlepszą wiedzą ich autorów. Mają za zadanie edukować i poszerzać wiedzę na temat ezoterycznych metod analizy rynków finansowych. Treść analiz i publikacji jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów ich autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autorzy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na ich podstawie.

2. Korzystanie z płatnych usług Usługodawcy wymaga uiszczenia opłaty przez Usługobiorcę przed rozpoczęciem danego okresu abonamentu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości opłaty w przyszłości.

3. Zabronione jest jakiekolwiek udostępnianie przez Usługobiorcę swojego loginu, hasła czy też zawartości usługi osobom trzecim. Pojedynczy abonament może być realizowany tylko i wyłącznie dla jednego użytkownika lub stanowiska komputerowego. W przypadku złamania tego warunku Usługodawca przyznaje sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do usługi na wskazanym loginie.

4. Dostęp do stron www Usługodawcy jest uzależniony od sprawności łącza i serwera na którym serwis AstroElliotSurfing jest hostowany. Usługodawca nie ponosi  odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie serwisu związane z awariami urządzeń telekomunikacyjnych, czyniąc wszelkie starania w celu uniknięcia takich zdarzeń.

5. Powielanie bądź publikowanie treści zawartych w serwisie AstroElliottSurfing bez zgody autorów jest zabronione i  traktowane będzie jako naruszenie własności intelektualnej. Jednocześnie autorzy zastrzegają sobie prawo publikacji  wybranych części historycznych analiz w celach edukacyjnych lub reklamowych, zarówno w bezpłatnej części serwisu jak i poza nim.

6. Za część publikacji i analiz zamieszczanych w serwisie pobierana jest opłata abonamentowa uprawniająca Usługobiorcę do korzystania z płatnej części serwisu. Abonament podzielony jest na pakiety umożliwiające korzystanie z całości płatnych treści, bądź z wybranych ich fragmentów. Wszystkie pakiety abonamentowe mają określony okres ważności i nie są automatycznie przedłużane. Udostępnienie zakupionych treści odbywa się automatycznie po poprawnym zarejestrowaniu płatności. Płatne tygodniowe analizy i publikacje zamieszczane są co tydzień w weekend, nie później niż do poniedziałku do 8.00. Raporty dzienne ukazują się we wtorek i czwartek po sesji nie później niż:

Polska i Euroland - do 8.00 następnego dnia,

Ameryka Północna i Południowa - do 15.00 następnego dnia,

Waluty oraz Towary i Metale - do 12.00 następnego dnia.

Płatności dokonywane są on-line, za pomocą serwisu Tpay.com

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezamieszczania płatnych analiz i publikacji w przypadku zdarzeń losowych, przyczyn technicznych, choroby czy urlopu autorów. W takich przypadkach opłacone pakiety abonamentowe będą przedłużane o odpowiedni okres.

W przypadku gdy termin publikacji przypada na ważne święto państwowe bądź kościelne analizy nie będą publikowane, chyba że autorzy poinformują inaczej. O niezamieszczeniu analiz autorzy informują z wyprzedzeniem, najpóźniej w tygodniowej analizie przed przypadającym świętem.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności promocyjnej dotyczącej oferowanych usług. Działania te mogą polegać na okresowej obniżce ceny abonamentu, jego wydłużeniu, okresowego oferowania usług bezpłatnie, oraz szeroko pojętych działań reklamowych poza stronami obejmującymi płatną część serwisu. Strony te są wolne od działań reklamowych, zarówno własnych jak i podmiotów trzecich.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9. Usługobiorcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu usług w serwisie Astroelliottsurfing, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Usługobiorca może odstąpić od umowy zakupu usług w serwisie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

- Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zakupu pakietu usług.
- Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Usługobiorca musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres e-mail: lem(at)astroelliot.pl.
- Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Usługobiorca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

11. W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Usługobiorcy płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Usługobiorcę w pierwotnej transakcji, chyba że Usługobiorca wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Usługobiorca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

REKLAMACJE

12. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w terminie 14 dni od wykonania usługi.

-  Reklamację należy wysłać na adres e-mail:  lem(at)astroelliott.pl.
-  Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Usługobiorcy, login do serwisu (adres e-mail podany podczas rejestracji w serwisie) , wskazanie żądania wraz z uzasadnieniem.
-  Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni, poprzez przekazanie decyzji Usługodawcy na wskazany adres e-mail Usługobiorcy.
-  Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, Usługobiorca może dochodzić roszczeń na drodze sądowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11. Zakup jakichkolwiek usług w serwisie AstroElliottSurfing związany jest z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

12. Zasady ochrony danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności.

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w przyszłości.

11. Serwis, będący Usługodawcą, prowadzony jest przez firmę:

Astroelliott Ltd.

5 London Road

London

SW179JR

Company number: 09020262

tel. +48 509 274 081; e-mail: lem(at)astroelliott.pl